Nhóm Ba Thô Cởi Ngựa Không Yên Khó Với Mày, Tình Dục

chú thích hình ảnh,

Nhóm Ba Thô Cởi Ngựa Không Yên Khó Với Mày, Tình Dục, Hai tên thuộc hạ của Hoàng Bá tiện tay dắt dê lấy đi mấy tấm ngân phiếu cho vào túi riêng, chỉ giao cho Bang chủ bốn miếng ngọc bội.