Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ - Kẹo

तस्वीर का शीर्षक ,

Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ - Kẹo, Một kẻ thì ngấu nghiến ăn nầm tươi và móc hàu sống còn người kia thì không ngừng rên siết một cách thống khổ.