Các cô đang thay đổi vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Các cô đang thay đổi vớ, Nhà vua ban đầu khát khao chinh phục, kẻ xuất thân từ nghệ sĩ muốn sáng tạo, còn kẻ cướp làm tất cả là vì lòng tham.