2 Nóng tóc vàng trong một bồn Tắm tay ba

chú thích hình ảnh,

2 Nóng tóc vàng trong một bồn Tắm tay ba, Mày quay làm gì? Tế ông già mày à? Quang lại hỏi, giọng nói không có gì gọi là khách khí.